Logotype

Kallelse till årsstämma i Nord Insuretech Group AB

Regulatoriskt

Aktieägarna i Nord Insuretech Group AB, org.nr 559077-0748 (”Nord” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Nord, med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs den 23 juni 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2021,
 2. dels anmäla sig senast den 22 juni 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning nedan så att poströsten är Nord tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordinsuretechgroup.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 22 juni 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas elektroniskt till ir@nordinsuretechgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se, och ska biläggas poströstningsformuläret. 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

 1. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 4. Bestämmande av antalet revisorer.
 5. Fastställande av arvode till revisor.
 6. Val av revisor.
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att styrelsens ordförande Jo Arnstad, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ordföranden vid stämman, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Fredrik Ljunggren och Torbjørg H Feuth väljs, eller om någon av båda justeringsmännen inte kan delta i stämman, annan person som föreslås av styrelsen. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Det föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 NOK och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 175 000 NOK vardera.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Jo Arnstad, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen, Kim Mikkelsen och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kathryn Moore Baker har avböjt omval. Det föreslås att Jo Arnstad omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet revisorer

Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till revisor

Det föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av revisor

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har informerat att den auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer att vara huvudansvarig revisor om RSM Stockholm AB väljs som revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. 

Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 14 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 101 272 376. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per e-post till ir@nordinsuretechgroup.se senast den 13 juni 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Industrigatan 4 A, 112 46 Stockholm och på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se, senast den 18 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Nord Insuretech Group AB

Stockholm i maj 2021
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .