Logotype

Stämmokommuniké från årsstämma i Hudya AB

Regulatoriskt

Vid årsstämman i Hudya AB (”bolaget”) den 25 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.hudyagroup.com.

Beslutades om:

  1. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
  2. Att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.
  4. Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
  5. Att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 NOK och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 175 000 NOK vardera, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt räkning.
  6. Omval av styrelseledamöterna Ole Morten Settevik, Kathryn Moore Baker, Ivar S. Williksen och Louise Dedichen. Omval av Ole Morten Settevik till styrelsens ordförande samt val av Kathryn Moore Baker till styrelsens vice ordförande och Ivar S. Williksen till styrelsens andre vice ordförande. Omval av RSM Stockholm AB, med Anneli Richardson som huvudansvarig revisor.
  7. Ändringar av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  8. Bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 150 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.
  9. Inrättande av valberedning och instruktion för valberedning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ole Morten Settevik, styrelseordförande för Hudya AB
E-mail: oms@hudya.no
Tel: +47 907 53 840

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .