Logotype

Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Hudya AB avseende januari-juni 2020.

Regulatoriskt

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2019.

Det verksamhetsdrivande Hudya Group AS gick i konkurs den 25 juni 2020 och redovisas som avvecklad verksamhet innebärande en avskrivning om 405 951

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0)
 • Av- och nedskrivning -405,951 (0)
 • Rörelseresultat -413,865 (0)
 • Resultat efter finansiella poster -413,708 (0)
 • Resultat efter skatt -413,708 (0)
 • Resultat per aktie i kronor efter skatt -9,85 (0)
 • Likvida medel 64 (200)
 • Eget kapital 6,827 (50)
 • Balansomslutning 40,608 (50)

Väsentliga händelser

Scandinavian Credit Fund I AB har realiserat säkerheter
Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter alia, Covid-19 har gjort att förutsättningarna att följa affärsplanen har försvårats. Koncernens största långivare har i juni 2020 sagt upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Hudya Boliglån Bankpartner AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och Hudya Data & Tele AS. Trots diskussioner med långivarna och andra åtgärder som företaget vidtagit för att minska kostnaderna och förbättra likviditeten fanns det inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för Hudya Group AS. Som en konsekvens av konkursen återstår endast holdingbolaget Hudya AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter det att det blev klart att säkerheter i företag i koncernen realiserades och Hudya AB:s enda dotterbolag, Hudya Group AS, förklarades konkurs, har styrelsen för Hudya AB arbetat målmedvetet och intensivt för att bäst skydda företagets värden och för att återupprätta en relevant verksamhet i Hudya AB.

Den 14 juli 2020 har Hudya AB ingått ett avtal med Scandinavian Credit Fund I AB (publ.) («SCF»). I detta avseende finns det inte längre fordringar och skulder mellan SCF och Hudya AB. Detta inkluderar tidigare utfärdade warrants till SCF som blev terminerad som en del av avtalet.

Organisation

Antalet anställda uppgår per den 30 juni till 1. Ledningsgruppen består av 3 medlemmar inkluderar konsulter.

Finansiering

Bolaget har sedan konkursen i Hudya Group AS finansierats med med medel från egenkapital. Förbrukningen av medel har varit minimal.

Finansiell kalender för Hudya AB (publ) 557099-0748

 • Bokslutskommuniké den 26 mars 2021
 • Årsredovisning den 4 juni 2021
 • Årsstämma den 25 juni 2021

 
Vid förfrågningar var vänlig kontakta Ole Morten Settevik, styrelseordförande via mail ir@hudya.se.

 
Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag som sparar kunder tid och pengar. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.hudyagroup.com

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-28 13:10 CET.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .