Logotype

Hudya genomför förvärvet av Prosjekt Duo

Regulatoriskt
Hudya AB (”Hudya” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 augusti 2020 att Bolagets styrelse beslutat att förvärva det norska insuretech-bolaget Prosjekt Duo AS (”Duo”). Hudya har den 28 augusti 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Duo (”Transaktionen”). Köpeskillingen erläggs genom en riktad emission av 42 500 000 aktier i Hudya till säljarna av Duo, motsvarande 29 750 000 SEK (räknat på kursen 0,70) SEK per aktie). Säljarna av Duo blir efter Transaktionens genomförande ägare till cirka 50,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Hudya.

”Förvärvet av företaget Prosjekt DUO AS har gjort det möjligt för Hudya AB att mycket snabbt komma i en position där det är möjligt att leverera sakförsäkring till konsumenter på den norska marknaden först och sedan leverera samma tjänster till hela den nordiska marknaden”, säger Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB. ”Vi positionerar oss nu för ett starkt fokus på försäkringstjänster i tiden som kommer, och det med hjälp av en insuretech-plattform”, avslutar han.

Efter förvärvet blir Hudya AB en utmanare till de traditionella försäkringsbolagen, t.ex. genom hur viktiga element i verksamheten är organiserade:

• Distribution: Distribution genom strategiska partnerskap (white label) med omnichannel integrerad med partner som är fullt skalbar.

• Kostnad: Lågkostnadsuppsättning som är smidig och effektiv.

• Data: Djup insikt i kunden baserat på big data och automatisering.

• Prissättning: En rättvis, riskbaserad och transparent tariff baserad på varje enskild kunds situation.

• Kunder: Kundrekrytering baserat på våra partners kundbaser.

• IT: En modern insuretech-struktur, effektiv och beredd för framtiden.

Denna uppsättning gör det möjligt för Hudya att sänka kostnaderna i allmänhet, träffa riskprissättning bättre, träffa stora kundbaser snabbt och till en låg anskaffningskostnad samtidigt som man skapar en modernare relation med kunden, på kundens villkor.

Transaktionen

Köpeskillingen för samtliga aktier i Duo består av 42 500 000 nyemitterade aktier i Hudya. Efter genomförandet av Transaktionen kommer säljarna av Duo att inneha cirka 50,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Hudya.

Styrelsen för Hudya har beslutat om en apportemission av 42 500 000 aktier i Hudya med anledning av Transaktionen. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Duo. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom att säljarna av Duo tillskjuter samtliga aktier i Duo. Emissionsbeslutet fattades med stöd av det bemyndigade som beslutades av årsstämman den 25 juni 2020. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,70 SEK, totalt 29 750 000 SEK.

Genom apportemissionen ökar Hudyas aktiekapital med högst 8 500 000 SEK. Antalet aktier i Hudya kommer efter apportemissionen att vara 84 515 243. Apportemissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 50,3 procent på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter apportemissionen).Aktieägarna som erhållit aktier via apportemissionen kommer att ha lock-up på aktierna fram till den 31 december 2020, vilket innebär att aktieägarna inte kan sälja några aktier före detta datum.

Koncernens resultaträkning

(TSEK) 2020-01-01
2020-06-30
Nettoomsättning 401
Summa nettoomsättning 401
Övriga externa kostnader -8 942
Personalkostnader -2 399
Övriga rörelseskostnader 0
Av- och nedskrivningar -410 110
Summa rörelseskostnader -421 451
Rörelsesresultat -421 451
Finansiella intäkter 1 152
Finansiella kostnader -994
Finansiella poster 158
Resultat före inkomstskatt -421 293
Inkomstskatt 0
Periodens resultat -421 293

Koncernens totalresultat

(TSEK) 2020-01-01
2020-06-30
Periodens resultat -421 293
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 99
Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt -420 794
Summa totalresultat för perioden -420 794

Koncernens balansräkning

(TSEK) 2020-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 23 890
Goodwill 6 062
Andelar i koncernföretag 0
Långfristiga fordringar 2
Summa anläggningstillgångar 29 954
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 688
Fordringar till koncernföretag 0
Övriga fordringar 40 460
Kassa och bank 321
Summa omsättningstillgångar 41 469
SUMMA TILLGÅNGAR 71 423
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 16 903
Överkursfond 446 951
Balanserat resultat -13 569
Årets resultat -417 867
Summa eget kapital 32 418
SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 486
Summa långfristiga skulder 486
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 971
Skulder till koncernföretag 0
Leverantörsskulder 5 242
Övriga kortfristiga skulder 5 381
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 924
Summa kortfristiga skulder 38 519
Summa skulder 39 005
Nettotillgångar 32 418
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 423

Prosjekt Duo AS resultaträkning

(TSEK) 2020-01-01
2020-06-30
Nettoomsättning 401
Summa nettoomsättning 401
Övriga externa kostnader -1 028
Personalkostnader -2 399
Övriga rörelseskostnader 0
Av- och nedskrivningar 0
Summa rörelseskostnader -3 426
Rörelsesresultat -3 426
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 0
Finansiella poster 0
Resultat före inkomstskatt -3 426
Inkomstskatt 0
Periodens resultat -3 426

Prosjekt Duo AS totalresultat

(TSEK) 2020-01-01
2020-06-30
Periodens resultat -3 426
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 99
Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt -2 927
Summa totalresultat för perioden -2 927

Prosjekt Duo AS balansräkning

(TSEK) 2020-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 093
Långfristiga fordringar 2
Summa anläggningstillgångar 3 095
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 603
Kassa och bank 258
Summa omsättningstillgångar 861
SUMMA TILLGÅNGAR 3 956
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 1 481
Överkursfond 17 058
Balanserat resultat -16 880
Årets resultat -2 927
Summa eget kapital -1 268
SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 486
Summa långfristiga skulder 486
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0
Skulder till koncernföretag 0
Leverantörsskulder 3 503
Övriga kortfristiga skulder 1 234
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0
Summa kortfristiga skulder 4 737
Summa skulder 5 224
Nettotillgångar -1 268
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 956

När det gäller detaljer för Hudya ABs halvårsrapport isolerat hänvisar vi till H1-rapporten.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .