Logotype

Bolagsordning

BOLAGSORDNING för Hudya AB
(org.nr 559077-0748)

Antagen på bolagsstämma den 25 juni 2020.


1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Hudya AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget ska, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla internettjänster för interaktiv förmedling av köp och tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 8 200 000 kronor och till högst 32 800 000 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 41 000 000 och till högst 164 000 000. Alla aktier är av samma slag.

6 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 § Styrelse
Antalet styrelseledamöter ska vara lägst tre (3) och högst (8).

8 § Revisor
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

11 § Avstämningsregister
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .